புதன், 21 ஜூலை, 2010

மழை

வானத்திலே திருவிழா வழக்கமான ஒருவிழா
இடி இடிக்கும் மேகங்கள் இறங்கி வரும் தாளங்கள்
மின்னல் ஒரு நாட்டியம் மேடை வான மண்டபம்
தூரல் ஒரு தோரணம் தூய மழை காரணம்
எட்டுத் திசை காற்றிலே ஏக வெள்ளம் ஆற்றிலே
தெருவெல்லாம் வெள்ளமே திண்ணையோரம் செல்லுமே
பார் முழுதும் வீட்டிலே பறவை கூட கூட்டிலே
தவளை மட்டும் பாடுமே தண்ணீரிலே ஆடுமே
அகன்ற வெளி வேடிக்கை ஆண்டு தோறும் வாடிக்கை"